Oferta edukacyjna dla kandydatów do klas pierwszych na podstawie ulotki

Oferta edukacyjna dla kandydatów do klas pierwszych - rok szkolny 2016 / 17

Dla kandydatów do klasy dwujęzycznej; WYNIKI TESTU

KWESTIONARIUSZ dla kandydatów do I LO

Regulamin rekrutacji

 I Liceum Ogólnokształcącego

im. Hieronima Derdowskiego
w Kartuzach

 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Kryteria naboru na rok szkolny 2016/2017.

§ 1

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz 35).

2) Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. 2015 poz 1942)

3) Zarządzenie  Nr 10/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności.

 

§ 2

1.  Nabór do I Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się elektronicznie poprzez stronę: https://nabor-pomorze.edu.com.pl.

2. Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego im Hieronima Derdowskiego mogą   rejestrować się w systemie w:

§ 3

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

§4

 1. Kandydaci do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech  szkół.
 2. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, biorący udział w elektronicznym naborze, składają jedynie w pierwszej z wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych, podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) deklarację wyboru oddziałów.
 3. W procesie rekrutacyjno – kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami kandydatów dotyczących rozszerzeń przedmiotowych  i wyboru języka obcego. 

4.       Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

5.       Szczegółowe zasady i procedury naboru elektronicznego zostaną przedstawione kandydatom w macierzystych gimnazjach .

§ 5

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku:

       a. egzaminu gimnazjalnego (max. 100 pkt),

punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wyrażone  w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze ( biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy   z w/w  zakresów mnożony przez 0,2 pkt.  

b.      przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z 4 przedmiotów

     ( max. 80pkt):

      języka polskiego

      języka obcego nowożytnego (zdawanego na egzaminie gimnazjalnym)

matematyki

      oraz jednego  przedmiotu wybranego przez I LO w Kartuzach w odniesieniu do   poszczególnych rodzajów klas.

c.       innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

(max. 20 pkt)

 1.  Wybrane zajęcia edukacyjne w odniesieniu do poszczególnych rodzajów klas:

Klasa  ” a ” – historia

Klasa  ” b”  - historia lub geografia (ocena wyższa)

Klasa ” c ” –  fizyka

Klasy  ” d ”  – fizyka lub chemia (ocena wyższa)

Klasa  ” e”   –  biologia lub chemia (ocena wyższa)

Klasa  ” f”    - geografia

Klasa ” g ” –  biologia lub chemia (ocena wyższa)

 

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z 4 przedmiotów

       celujący - 20 pkt

       bardzo dobry – 16 pkt

       dobry - 12 pkt

       dostateczny - 8 pkt

       dopuszczający - 2 pkt

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.
 2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów.
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 punktów

6.        Uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.
 1. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 2. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione  na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.
 3. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,     w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się  2 punkty

 

§ 6

 1. Olimpiady przedmiotowe to: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna,  Olimpiada Języka Angielskiego.
 2. Konkursy przedmiotowe to  konkursy  dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki, informatyki.
 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu /co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie/ przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata.

 

 § 7

 

 1. Do szkoły zostanie przyjętych łącznie 200 kandydatów, do sześciu oddziałów po 30 uczniów (w tym do oddziału dwujęzycznego) i do jednego 20 uczniów.
 2.  O kolejności przyjmowania kandydatów decyduje liczba uzyskanych punktów.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

a. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

b. w następnej kolejności bierze się pod uwagę: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, jego rodzica lub rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie lub objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. O przyjęciu do oddziału dwujęzycznego („e”) w pierwszej kolejności decydować będzie wynik sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

5. W dalszej części postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego pod uwagę brany będzie wynik z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (min. 70%)

 

§ 8

Terminy rekrutacji

 • Od 9 maja 2016r. do 22 czerwca 2016r. do godz. 15.00 ( do 25 maja w przypadku oddziału dwujęzycznego)- rejestracja kandydatów do systemu, składanie deklaracji do wybranej szkoły.
 • Do 31 maja 2016r. – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.
 • Od 1 czerwca do 17 czerwca 2016r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.
 • Od 24 czerwca 2016r. do 28 czerwca 2016r. do godz. 12.00 dostarczenie do I LO:

a)      kopii świadectwa ukończenia gimnazjum,

b)       kopii zaświadczenia o szczegółowych   wynikach egzaminu gimnazjalnego, zgodnych z oryginałem, poświadczonych przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

c)      zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w  § 6.

 • 1 lipca 2016r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 1 lipca 2016r. od godz.12.00 do 7 lipca 2016r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli podjęcia nauki w I LO poprzez dostarczenie:

      a) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,

      b)  oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

      c) kwestionariusza osobowego /można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze  strony internetowej www.zsokartuzy.republika.pl,/

     d) dwóch fotografii

     e) karty zdrowia ucznia.

 • 8 lipca 2016 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Terminy rekrutacji uzupełniającej

 • Od 8 lipca 2016r. od godz. 12.00 do godz.12.00 w dniu 12 lipca 2016r.  składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły wniosku o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 27 lipca 2016r. do godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 27 lipca do 1 sierpnia do godz. 15.00 potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów.
 • 31 sierpnia 2016r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 9

Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor  szkoły  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.