HISTORIA MAŁEJ I DUŻEJ OJCZYZNY

HISTORIA SZKOŁY

I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach jako szkoła funkcjonuje od roku 1927, jest jubilatem o dużym dorobku. Z okazji 50 - lecia L.O. Ryszard Ciemiński, absolwent naszej szkoły napisał: "W Kartuzach, w tym sercu Kaszub, narastała inteligencka tradycja tej ziemi. Podobna tradycji królewskiego niegdyś gimnazjum w Chojnicach, słynnego z przeszłości filomackiej".


GIMNAZJUM 1927 - 1939

Szkoła powstała 1 września 1927 roku. Przyjęła nazwę Gimnazjum Koedukacyjne im. Henryka Sienkiewicza w Kartuzach. Pierwszego dnia nauki przyszło 141 uczniów w tym 21 dziewcząt. Pierwszym dyrektorem szkoły był Stanisław Riess. Rozwijały się organizacje młodzieżowe: harcerstwo, LOPP, Sodalicja Mariańska, PCK. W 1937 roku przeprowadzono generalny remont szkoły. Między innymi nadbudowano piętro, przez co uzyskano 9 dodatkowych pomieszczeń. Od 1933 roku gimnazjum przeszło na zasady reformy jędrzejewiczowskiej, wprowadzono 4 - letnie gimnazjum jako punkt wyjścia do 2 - letniego liceum. Do 1939 roku tzw. małą maturę zdobyło 94 uczniów. Niektórzy uczyli się dalej w Kościerzynie, Wejherowie, Bydgoszczy, Gdyni. Niektórzy kontynuowali naukę na studiach wyższych.. Działalność kartuskiej szkoły została przerwana w czasie II wojny światowej.
Podczas wojny w budynku szkoły funkcjonował szpital niemiecki.

SZKOŁA W LATACH 1939 - 1998

Po wojnie otwarto państwową szkołę średnią,. W kwietniu kuratorium gdańskie, z siedzibą w Sopocie, powołało na dyrektora nowej szkoły Stanisława Moczulskiego. Uporządkowano gmach szkolny, zgromadzono sprzęt szkolny. Drugiego maja ogłoszono zapisy do gimnazjum i liceum. Początkowo powstały cztery oddziały szkolne. W sierpniu ogłoszono kolejne zapisy, w wyniku których przyjęto 453 uczniów skupionych w 13 oddziałach. Kolejnym dyrektorem został Leopold Kosiński W 1947 roku szkole nadano imię Kaszubskiego publicysty, Hieronima - "Jarosza" Derdowskiego.
W czerwcu 1946 odbyła się pierwsza "duża" matura w Kartuzach. 22 absolwentów opuściło mury szkoły, następnie podjęli pracę w miejscowych urzędach lub kontynuowali naukę, zasilając szeregi kaszubskiej inteligencji
W 1947 rok dyr. Kosiński wystąpił z projektem budowy nowej szkoły oraz nadbudowy drugiego piętra w starym budynku.
Rok 1948 zapoczątkował reformę systemu nauczania. W szkole uczyli się uczniowie od 8 do 11 klasy. Od 01.IX. do 15.X. dyrektoruje pani Zofia Baranowicz. Później do 1952 roku funkcję tą pełni Marian Wojtowicz.

W 1952 roku stanowisko dyrektora objął nauczyciel języka łacińskiego i greki, syn Ziemi Kaszubskiej, którego losy rzuciły na wschód, do Wilna, gdzie ukończył studia, Teodor Elas - legendarna dziś postać szkoły i miasta Kartuzy. Była to osoba pełna życzliwości i radości życia. Swoim wychowankom starał się przekazać uczciwość, zamiłowanie do nauki, szacunek dla bliźnich. Każdego ucznia starał się poznać osobiście, do wszystkich uczniów, nawet po wielu latach od ukończenia szkoły zwracał się po imieniu. Interesował się losami wszystkich absolwentów. Często powtarzał maksymy łacińskie: "Carpe diem" - chwytaj dzień i "Tempus fugit" - czas ucieka. Dyrektor Elas opuścił nas 10 stycznia 2005 r. W pogrzebie, który odbył się 12 stycznia wzięli udział, między innymi byli i obecni uczniowie naszej szkoły. Byli wśród nich księża, politycy, prawnicy, lekarze, nauczyciele, równiez naszej szkoły. O Teodorze Elasie śmiało można powiedzieć - " Non omnis morias" - nie wszystek umarł.
W 1960 roku patronat nad szkołą objął Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni., który wspomagał szkołę finansowo przez ponad trzydzieści lat.

Na 1961 rok wyznaczyli sobie spotkanie pierwsi powojenni absolwenci szkoły, z okazji 15-lecia zdania matury.

W 1965 roku, z okazji 20-lecia liceum powojennego, odbył się 2 dniowy zjazd, który zgromadził 140 uczestników. W tym samym roku szkoła szkoła uzyskała budynek po rozlewni piwa, gdzie urządzono salę gimnastyczną i salę zajęć technicznych dla chłopców.

W 1967 roku zorganizowano na strychu internatu pomieszczenia dla biblioteki i czytelni.

W 1971 roku społeczeństwo Kartuz ufundowało szkole sztandar ozdobiony haftem kaszubskim.

1974 rok to czas odejścia na emeryturę dyrektora Teodora Elasa. Na jego miejsce został mianowany Alojzy Plichta. W tym samym roku zlikwidowano internat.

W 1977 roku z okazji 50 lecia istnienia szkoły odbył się drugi, trwający 2 dni zjazd, który zgromadził około 500 absolwentów.

W latach 1980-1981 odbył się generalny remont głównego budynku i nadbudowa drugiego piętra.

W 1982 roku oddano do użytku dobudowaną do szkoły salę gimnastyczną.

W latach 1983-88 w naszych murach gościliśmy Liceum Medyczne.

W 1985 roku na emeryturę przeszedł Alojzy Plichta. Dyrektorem został Rajmund Kupper.

W latach 1988-92 szkoła należała do Towarzystwa Szkół Twórczych.

Dzięki darom z Danii i miejscowym ofiarodawcom, w roku 1989 szkoła uzyskała pierwszą pracownię komputerową, złożoną z komputerów typu ATARI oraz Junior. W 1991 roku zakupiono pierwszy komputer PC, wyposażony w procesor 286.

W latach 1985 - 1995 młodzież naszej szkoły utrzymywała kontakt z młodzieżą francuską poprzez korespondencję oraz organizowanie wymiany uczniów. Systematycznie powiększano księgozbiór szkolnej biblioteki, który obecnie liczy ponad 14 tysięcy tomów i jest największym księgozbiorem w powiecie kartuskim.

Od 1992 roku stanowisko dyrektora pełni Zdzisław Sokół. W tym samym roku utworzono drugą pracownię komputerową, wyposażoną w komputery typu IBM PC, która systematycznie była modernizowana.


WIEK XXI

W październiku 2000r. rozpoczęła się przebudowa szkoły.
Zburzono starą salę gimnastyczną. W styczniu 2001r. został wmurowany kamień węgielny pod budowę drugiego, nowego budynku zajęć dydaktycznych.
W 2001 roku szkoła została wyposażona w pracownię komputerową z dostępem do internetu -z projektu MENiS. W szkole utworzono sieć wewnętrzną - intranet.
We wrześniu 2002r. oddano do użytku nowy budynek szkoły. Jest on o wiele bardziej nowoczesny i przestrzenny niż ten, w którym uczniowie uczyli się dawniej. Nowy budynek dysponuje 25 izbami lekcyjnym. Do dyspozycji uczniów jest kawiarenka, nowoczesne pomieszczenia biblioteki, która posiada dostęp do internetu i aula. Od 2003 roku działa radiowęzeł szkolny. Szkoła została przygotowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji jest winda i wygodne podjazdy na każdym piętrze, umożliwiające korzystanie ze wszystkich pomiesczeń.
W szkole funkcjonuje klub młodzieżowy "Ingenium", utrzymujący za pośrednictwem organizacji NET kontakty z młodzieżą Europy.
Do dyspozycji uczniów jest nowoczesny gabinet pedagogiczny, gdzie młodzież może uzyskać pomoc ze strony pedagoga w rozwikłaniu swoich problemów życiowych lub skorzystać z pomocy fachowca w dziedzinie poradnctwa zawodowego. W roku 2004 dzięki funduszom UE rozpoczął działalność Szkolny Ośrodek Kariery, wspierający uczniów w poszukiwaniu własnej drogi życiowej, szczególnie w zakresie kontynuacji kształcenia oraz wyboru zawodu.

Aktualnie obydwie części - stary budynek i nowy - tworzą zwarty obiekt. Śmiało można stwierdzić, że infrastruktura obecnego kompleksu szkolnego jest bardzo nowoczesna i powinna zaspokoić wymagania wszystkich naszych uczniów.
Na początku października roku 2005 rozpoczęły się prace przygotowawcze budowy hali sportowej. Zakończenie budowy przewidziano na listopad 2006.
Nasza szkoła, jako jedna z kilku na terenie powiatu została włączona do programu EFS pod nazwą "Szkoła Marzeń". Dzięki uzyskanym funduszom, w ramach programu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, wzbogacono ofertę dydaktyczną, szczególnie pozalekcyjną szkoły. W ramach programu uczniowie pod kierunkiem nauczycieli realizowali swe marzenia naukowe, biorąc udział w dodatkowych zajęciach, także organizowanych na uczelniach wyższych.

2006 zapoczątkował funkcjonowanie nowej pracowni komputerowej oraz Bibliotecznego Centrum Multimedialnego, które zostały wyposażone w sprzęt i oprogramowanie dzięki programom edukacyjnym realizowanym przez MENiS, przy wsparciu EFS.

2007 rozpoczyna się wielkim wydarzeniem w historii szkoły. 22 stycznia 2007 roku o godz.12 - tej uczestniczyliśmy w uroczystości otwarcia nowoczesnej hali sportowej. Obiekt został wybudowany dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz wielkiemu zaangażowaniu Pana Dyrektora Zdzisława Sokoła, Dyrekcji oraz Administracji Szkoły, przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego i uczniów na przestrzeni kilku lat. Funkcjonowanie sali gimnastycznej umożliwi naszym uczniom rozwijanie zainteresowań sportowych, a także wszechstronny rozwój fizyczny. Dawna maksyma - W ZDROWYM CIELE - ZDROWY DUCH - nabrała realnego znaczenia. Podczas uroczystości został poświęcony nowy sztandar szkoły.
Od lutego funkcję Dyrektora szkoły pełni Maria Mejer - Kobiela, wicedyrektorzy - Elżbieta Klas i Witold Wojewódka. Przedstawiciele naszej społeczności, zarówno nauczyciele, jak uczniowie uczestniczyli w licznych projektach i programach edukacyjnych, realizowanych przez CEO, EFS, Ministerstwo Oświaty, Kuratorium oraz organizacje pożytku publicznego i samorządowe. Nasza młodzież brała udział w licznych konkursach, w olimpiadach oraz przedsięwzięciach edukacyjnych.

W dniach 15, 16 września społeczność szkolna uroczyście obchodziła jubileusz 80-cio lecia placówki. Zaszczycili nas swą obecnością przedstawiciele Kuratorium Oświaty, władz samorządowych, Starosta Kartuski - Janina Kwiecień, Dyrektor Wydziału Edukacji - Jolanta Tersa, Burmistrz Kartuz - Mirosława Lehman. Z okazji Jubileuszu odbył się Zjazd Absolwentów, w którym udział wzięło ponad 700 byłych uczniów, przedstawicieli różnych roczników. Spędziliśmy razem wspaniałe chwile pełne wspomnień i wzruszeń. Okolicznościowa publikacja przedstawia sylwetki nauczycieli, dyrektorów, uczniów oraz ważne chwile z hstorii szkoły.
W grudniu br. otrzymaliśmy zestaw 4 komputerów Centrum Multimedialnego dzięki programom edukacyjnym realizowanym przez MENiS, przy wsparciu EFS. . Komputery wzbogaciły ofertę biblioteki szkolnej. Biblioteka dysponuje aktualnie, bogatym księgozbiorem, ośmioma stanowiskami komputerowymi, urządzeniem wielofunkcyjnym - ksero, skaner, drukarka, zbiorem czasopism. Uczniowie chętnie korzystają ze zgromadzonych tu zasobów.

2008

W styczniu uczniowie klas I - szych otrzymali klucze do indywidualnych szafek, przeznaczonych na odzież i obuwie, co bardzo usprawniło poranne przygotowanie do zajęć, a co najważniejsze pozwoliło nai likwidację kolejki do szatni - częstego usprawiedliwienia spóźnień na pierwszą lekcję. Nauczyciele odnotowali spadek spóźnień na pierwsze lekcje. Podczas wakacji zostały zmodernozowane klasopracownie informatyczne sala 39 oraz 48a. Oddano do użytku Multimedialne Centrum Informacyjne. Obydwa projekty zostały współfinansowane ze środków Unii Eurppejskiej w ramach Eurpjejskiego Funduszu Społecznego.

2009

Szkoła prężnie rozwija się. Nasi uczniowie chętnie biorą udział w konkursach, osiągając sukcesy naukowe i sportowe. Po wakacjach uczniów przywitały odnowione mury szkolne. Wszyscy uczniowie naszej szkoły dysponują indywidualnymi szafkami. W ramach programu RITA trwa wymiana młodzieżowa pomiędzy naszą szkołą i szkołami średnimi na Ukrainie.

2010

W roku szkolnym 2009 / 10 społecznośc szkolna przystąpiła do udziału w projekcie realizowanym w ramach EFS, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tytuł projektu: Uatrakcyjnienie oferty szkół ogólnokształcących powiatu kartuskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych oraz pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych.
Projekt jest realizowany przez Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu w ciągu 2 lat.
W ramach projektu młodzież poszerza swą wiedzę, pogłębia zainteresowania z wielu przedmiotów, uczestniczy w spotkaniach ze specjalistami różnych dziedzin oraz bierze udział w wyjazdach edukacyjnych, w tym także na uczelnie wyższe..
Na początku roku szkolnego 2010/11 przystąpiliśmy do projektu edukacyjnego " GALAKTYKA MOŻLIWOŚCI ". Udział w tym projekcie pozwolił na unowocześnienie wyposażenia pracowni językowych, fizycznej i chemicznej.
Szkoła bierze również udział w programie COMENIUS. W ramach programu odbywają się wspólne projekty oświatowe partnerskich szkół,wyjazdy, m.in. do Szwecji, wymiana młodzieży oraz nauczycieli.
Udział w licznych projektach i konkursach pozwala młodzieży na realizację kontaktów międzynarodowych. Uczniowie mają szansę zwiedzania, poznawania kultury, zabytków, walorów przyrodniczych, systemów edukacyjnych innych krajów.
W tym roku rozpoczęto budowę boiska szkolnego.

2011 - 2014

W maju 2011 roku oddano do użytku szkolne boisko. W uroczystościach uczestniczyła społeczność szkolna, przedstawiciele władz oświatowych i Samorządu Powiatowego. Zaproszeni goście przekazali młodzieży sprzęt sportowy do wykorzystania na nowym boisku i w hali gimnastycznej.
Szkoła przystąpiła do projektu "Zdolni z Pomorza" realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a organizowanego przez Starostwo powiatowe i Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach, skierowanego do najwybitniejszych uczniów naszego regionu. Celem ogólnym projektu, było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom Województwa Pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych.  W ramach projektu uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach, wyjeżdżają na zajęcia prowadzone w laboratoriach pomorskich wyższych uczelni, wykonują opracowania, biorą udział w konkursach osiągając wysokie wyniki. W roku 2012 grupa laureatów pod kierunkiem nauczyciela, Mirosława Reglińskiego w nagrodę za uzyskane wyniki wyjechała do CERN w Genewie.
Infrastruktura szkolna systematycznie ulega poprawie. Wszyscy uczniowie mają do swojej dyspozycji szafki. Klasopracownie są wyposażane w sprzęt komputerowy, projektory, tablice interaktywne.
Począwszy od września 2013 roku uczniów klas pierwszych obowiązuje strój szkolny - granatowa marynarka, spodnie lub spódnica, biała lub granatowa koszula dla chłopców, bluzka dla dziewcząt.

Okrągła tarcza z logiem szkoły to nowy znak identyfikujący naszą szkołę.
Zmianie uległo otoczenie szkoły poprzez rewitalizację parku, od strony północnej i sąsiedztwo powstającego budynku od strony południowej. Budowa dużego obiektu przyciągała uwagę uczniów, a obserwacja tego procesu być może wpłynęła na rozwój zainteresowań technicznych.
Budynek szkolny również uległ przeobrażeniu. W szkole wybudowane zostało i wyposażone w specjalistyczny sprzęt obserwatorium astronomiczne. Charakterystycznym elementem obserwatorium jest widoczna na dachu, biała otwierana kopuła stanowiąca "okno" dla teleskopów. Uczniowie biorący udział w dodatkowych zajęciach z astronomii, korzystając z nowych pomieszczeń i sprzętu mogą prowadzić obserwasje i rejestrować ich wyniki. Uroczyste oddanie obserwatorium do użytku miało miejsce 1 września 2014 roku. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i oświatowych oraz Kuratorium Oświaty.

Począwszy od roku szkolnego 2014 / 15 uczniowie uzyskali możliwość kształcenia swoich umiejętności lingwistycznych w zakresie języka hiszpańskiego i języka norweskiego.

Oprócz języka ojczystego w naszej szkole uczniowie mogą uczyć się języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, kaszubskiego, łacińskiego, niemieckiego, rosyjskiego.

2015

Na potrzeby uczniów oraz społeczności lokalnej uruchomiono funkcjonowanie świetlicy wyposażonej w nowoczesny sprzęt komputerowy. Teren szkolny uzyskał nowy wygląd. Dokonano szereg prac porządkujących i upiększających otoczenie poprzez nasadzenia kwiatów i nowych krzewów. Zostało oddane do użytku wejście od strony ulicy 3 Maja, co skróciło drogę do szkoły wielu uczniom. Zmodernizowany i odnowiony został park okalający szkolny teren od strony północnej. W budynku szkolnym wyremontowano hole, korytarze oraz część sal lekcyjnych. Wszystkie pomieszczenia szkolne uzyskały nową numerację. Parter jest numerowany od 1, I piętro od 100, II piętro od 200. Od 1 września psycholog szkolny przyjmuje uczniów w gabinecie psychologa - sala nr 9.