Społeczność naszej szkoły uczestniczy w licznych programach i projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od roku 2006 do 2012 zrealizowano we współpracy z EFS, Starostwem Powiatowym i CIE w Kartuzach oraz Urzędem Marszałkowskim szereg projektów skierowanych do placówek oświatowych oraz uczniów jako ich beneficjentów:

SZKOŁA MARZEŃ - w roku 2006 nasza szkoła, jako jedna z kilku na terenie powiatu została włączona do programu EFS pod nazwą "Szkoła Marzeń". Dzięki uzyskanym funduszom zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, wzbogacono ofertę dydaktyczną, szczególnie pozalekcyjną szkoły. W ramach programu uczniowie pod kierunkiem nauczycieli realizowali swe marzenia naukowe, biorąc udział w dodatkowych zajęciach, także organizowanych na uczelniach wyższych.

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACYJNE - Multimedialne Centrum Informacyjne, wyposażone w cztery stanowiska multimedialne oraz drukarkę laserową pełni ważną rolę, uzupełniając wiedzę uczniów, umożliwiając rozwijanie zainteresowań i zdobywanie informacji za pośrednictwem urządzeń TI oraz komunikacji internetowej.

PRACOWNIE INTERNETOWE - W latach 2006 - 2008 dzięki projektom EFS zmodernizowane zostały nasze klasopracownie informatyczne. Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu oraz aktualnych standardów oprogramowania. W skład wyposażenia klasopracowni wchodzi 14 stanowisk dla uczniów, drukarka, skaner oraz stanowisko dla nauczyciela. Każda z pracowni jest podłączona do Internetu za pośrednictwem serwera.

UATRAKCYJNIENIE OFERTY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - projekt realizowany w latach 2009 do 2011. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach kół językowych, informatycznych, matematycznych, przedmiotów przyrodniczych, wzbogacając swoją wiedzę oraz pogłębiając zainteresowania. W ramach zajęć odbywały się wyjazdy edukacyjne do ośrodków naukowych na zajęcia warsztatowe, wykłady i ćwiczenia.

GALAKTYKA MOŻLIWOŚCI - projekt realizowany od roku 2011. W ramach tego projektu uczniowie biorą udział w kursach językowych, ECDL, laboratoriach, wycieczkach i obozach naukowych. Innowacyjne zajęcia, podnosząc jakość nauczania, przyczyniają się do wzrostu kompetencji, oraz rozbudzenia aspiracji życiowych wśród uczniów. Sprawozdanie z wyjazdu edukacyjnego, który odbył się w ramach zajęć z chemii pokazuje praktyczną realizację projektu.

ZDOLNI Z POMORZA - projekt realizowany od roku 2011, wspierający uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia i zainteresowania wybranymi dziedzinami wiedzy. Uczniowie naszej szkoły biorący udział w projekcie wykonali opracowania, które pozwoliły na uzyskanie nagrody - I miejsce w dziedzinie fizyki oraz wyróżnienia w dziedzinie informatyki.

Dzięki wsparciu i pomocy funduszy unijnych uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z najnowszych osiągnięć techniki. Programy i projekty UE, w których uczestniczymy wspomagają rozwój intelektualny naszych uczniów, wyzwalając ich kreatywność i działania twórcze oraz przybliżają nas do standardów społeczeństwa informacyjnego, które charakteryzuje wysoko rozwinięta gospodarka oparta na wiedzy oraz szeroki dostęp do informacji i komunikacji.